Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Szkoła Podstawowa nr 4 w Świętochłowicach
           

 
       
 
 
 
 

                                 

Szkoła  bez przemocy

 

Kodeks „ Szkoły bez przemocy”

1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.


W Kodeksie "Szkoły bez przemocy" znajdują się standardy, jakie powinna spełniać szkoła, której bliska jest idea walki z przemocą. Z jednej strony Kodeks definiuje wartości i normy postępowania, z drugiej zaś zawiera warunki - formalne i organizacyjne, jakie musi spełniać szkoła, która dba o rozwiązywanie konfliktów i ograniczanie przemocy.

 

 

Konkurs na projekt koszulki „Dnia Szkoły Bez Przemocy”

Zaprojektuj koszulkę promującą Dzień Szkoły bez Przemocy i wygraj tablet graficzny!

6 czerwca po raz kolejny obchodzić będziemy Dzień Szkoły Bez Przemocy - ogólnopolskie święto tych społeczności, które przez cały rok działają na rzecz przyjaznej i bezpiecznej szkoły. Tysiące polskich szkół organizuje w tym dniu happeningi, marsze, koncerty, spektakle i debaty. Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt koszulki promującej Dzień Szkoły bez Przemocy.

Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze wszystkich polskich szkół - także tych, które nie przystąpiły do V edycji programu „Szkoła bez przemocy".

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
• szkoły podstawowe,
• gimnazja,
• szkoły ponadgimnazjalne.

Format projektów

Prace konkursowe powinny zostać stworzone w jednym z dwóch formatów:
• A4 (210x297mm/2480x3425pxl)
lub
• 30x30cm (300x300mm/3543x3543pxl)

Projekty mogą być zaprezentowane w dowolnej technice plastycznej lub graficznej. Projektami mogą być obrazy, rysunki, projekty graficzne, kolaże przekazane w postaci plików graficznych w formatach określonych w Regulaminie.

 

Projekt konkursowy na płycie CD/DVD należy wysłać wraz z wypełnionym i podpisanym przez uczestnika oraz opiekuna formularzem rejestracyjnym na adres:

Biuro Programu „Szkoła bez przemocy"

ul. Elżbiety Drużbackiej 13

01-622 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs na projekt koszulki"

Na projekty czekamy do 29 kwietnia br. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Nagrody

W każdej z kategorii wiekowej przyznana zostanie jedna nagroda główna. Nagrodami głównymi w konkursie są tablety graficzne. Zwycięzcy otrzymają także koszulki z własnymi projektami.

Ponadto spośród trzech zwycięskich projektów wybierzemy zdobywcę grand prix, którego koszulki będą oficjalnie promowały Dzień Szkoły Bez Przemocy.

 
Google
 
Web www.sp4swietochlowice.com

 

 
                                
                                                       Copyright © 2013 www.sp4swietochlowice.com. All rights reserved