Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Szkoła Podstawowa nr 4

Informator szkolny
Przekaż 1% podatku
Kalendarz roku szk.
Dla rodziców
Dla uczniów

 
Plan zajęć
Klasa 1a
Klasa 1b
Klasa 2a
Klasa 2b
Klasa 3a
Klasa 3b
Klasa 4a
Klasa 4b
Klasa 5a
Klasa 5b
Klasa 6a
Klasa 6b

 
O szkole
Historia
Baza szkoły
Kadra
Pedagog szkolny
Rada rodziców
Samorząd szkolny
Galeria
Szkolne prawo
Kontakt

 
Z życia szkoły
Aktualności
Konkursy
Szkoła bez przemocy
Sportowy kącik
Archiwum
 

                                 

KOMUNIKAT

DLA RODZICÓW UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR  4  W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów będzie udzielana pomoc finansowa na zakup podręczników dla uczniów klas I, II, III i V szkól podstawowych, dla uczniów niepełnosprawnych klas I - VI szkól podstawowych oraz na zakup książek pomocniczych i pomocy dydaktycznych dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

a)   uczniowie z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póżn. zm.), tj. gdy dochód na osobę nie przekroczy kwoty 539,00 zł (NETTO)

Podpunkt  a) dotyczy wyłącznie uczniów rozpoczynających naukę  w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014.

b) uczniowie z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r.  poz. 182.), tj.  gdy dochód na osobę  nie przekroczy kwoty 456,00 zł (NETTO)

c) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujący w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stanie lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach - uczniowie pochodzący z rodzin,                            w których dochód przekracza w/w kwotę, wymagający pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej itp.).

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

dla uczniów klas  I – III szkół podstawowych do kwoty 225 zł
dla uczniów niepełnosprawnych klas  I – III szkól podstawowych  oraz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej nie korzystających
z podręczników do kształcenia specjalnego
do kwoty 225 zł
dla uczniów klasy V szkoły podstawowej do kwoty 325 zł

 

dla uczniów niepełnosprawnych klas  IV – VI szkół podstawowych ( z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego do kwoty 325 zł
dla uczniów niepełnosprawnych klas  I – III szkól podstawowych ( z wyjątkiem uczniów słabowidzących), dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkół podstawowych korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

uwaga: w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego ( podręczniki łączone) kwota zwrotu nie może być wyższa niż 25 % kwoty 770,00 zł

do kwoty 770 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192,50 zł

dla uczniów niepełnosprawnych ( z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkół podstawowych korzystających
z podręczników do kształcenia specjalnego

uwaga: w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego ( podręczniki łączone) kwota zwrotu nie może być wyższa niż 40 % kwoty 770 zł,

do kwoty 770 zł

 

 

 

 

 

 

 308 zł

 

W celu uzyskania pomocy rodzic lub prawny opiekun dziecka składa do dyrektora placówki następujące dokumenty:

  1. Wniosek o udzielenie pomocy;
  2. Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
  3. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
  4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt c), do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 

Uwaga!!

W przypadku rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej do wniosku wystarczy dołączyć jedynie zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (w formie zasiłku stałego lub okresowego).

 

 

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione podręczniki. Dopuszczalny jest również zwrot kosztów zakupu podręczników na podstawie dowodu zakupu, którym jest oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu.

Wnioski będą  przyjmowane do 6 września 2013 r. w godz. 8,00-15,00 w sekretariacie szkoły.
 

 

 
Google
 
Web www.sp4.pl

 

 
                                
                                                       Copyright © 2013 www.sp4.pl. All rights reserved