Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Szkoła Podstawowa nr 4 w Świętochłowicach
           

 
       
 
 

                                 

       REGULAMIN SZKOŁY

    I. CZŁOWIEK – CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 

1.      Każdy członek szkolnej społeczności (uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzice) – jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do:

·          poszanowania swej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swej własności i zdrowia ze strony wszystkich pozostałych,

·          rzetelnej i sprawiedliwej oceny postępów w nauce oraz swego zachowania lub oceny swej pracy przez przełożonych.

2.      Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:

·          poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,

·          poszanowania mienia szkoły i dobrego imienia szkoły, godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz, godnego odnoszenia się do symboli państwowych i szkolnych,

·          przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,

·          dbać o dobro podległych sobie osób i o rzetelną oraz sprawiedliwa ocenę ich zachowania i osiągnięć.

3.      Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, zbiorowości (większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej, do naruszania godności i praw innego człowieka, a ewentualna wina musi być uzasadniona.

4.      Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada proporcjonalnie do wieku, kwalifikacji czy funkcji za uczynione drugiemu człowiekowi krzywdy.

 

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

A.    UCZEŃ

 

1.      Uczniowie mają prawo do:

·          właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

·          poszanowania swojej godności i dobrego imienia,

·          rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,

·          rozwijania zdolności i zainteresowań.

2.      Uczniowie mają obowiązek:

·          przestrzegania prawa szkolnego,

·          chronienia własnego życia i zdrowia,

·          przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,

·          stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,

·          dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.

 

B.     SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

1. Uczniowie mają prawo do:

·          uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,

·          demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,

·          pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządy, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.

2. Uczniowie mają obowiązek:

·          traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby zaufane i odpowiedzialne,

·          respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłyby swoich funkcji.

 

C.     LEKCJA

 

1.      Uczniowie mają prawo do:

·          znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych,

·          jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,

·          pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

2. Uczniowie mają obowiązek:

·          punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia,

·          brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,

·          uzupełniać braki wynikające z absencji,

·          usprawiedliwić nieobecności w szkole po zakończeniu absencji,

·          zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy klasy informację o złym samopoczuciu w danym dniu, celem uzyskania zwolnienia z lekcji.

 

D.    SALA LEKCYJNA

 

1.      Uczniowie mają prawo do:

·          udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej w uzgodnieniu z wychowawcą,

·          kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2. Uczniowie mają obowiązek:

·          pozostawić salę lekcyjną w nienagannym porządku,

·          dbać o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,

·         zgłaszać nauczycielowi wszelkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy naukowych.

 

E.     ODPOCZYNEK, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 

1.      Uczniowie mają prawo do:

·          odpoczynku podczas przerwy,

·          dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych (soboty i niedzieli) z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowane inne dni robocze,

·          ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć poza szkołą,

·          uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

2.      Uczniowie mają obowiązek:

·          przebywać w czasie przerw na korytarzu lub w okresie letnim na boisku szkolnym  przy sprzyjającej pogodzie  w czasie dużych przerw (10.35 – 10.50 i 12.30 – 12.50),

·          podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,

·          respektować regulaminy pracowni przedmiotowych.

 

F.      PRACA KLASOWA – SPRAWDZIAN

 

1. Uczniowie mają prawo do:

·          znajomości zakresu pracy klasowej i wymagań, jakimi będą musieli sprostać,

·          powiadamiania o sprawdzianach i pracach klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem (obejmują one materiał od 4 lekcji wzwyż, uczniowie mogą pisać tylko dwie w tygodniu), kartkówka obejmuje materiał do 3 ostatnich lekcji i nie musi być zapowiadana. Jeżeli znajomość terminu sprawdzianu będzie przez uczniów wykorzystana do różnych ”uników”, wagarów lub ucieczek to nauczyciel ma prawo nie podać uczniom nowego terminu sprawdzianu,

·          znać ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu do 2 tygodni od ich napisania (z podaną punktacją lub recenzją),

·          mieć szansę poprawy oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie.

3.      Uczniowie mają obowiązek:

·          przygotować się do sprawdzianu poprzez powtórzenie materiału,

·          przynieść materiały wymagane na sprawdzianie przez nauczyciela (np. papier kancelaryjny, przybory geometryczne, itp.).

 

G.    PRACE DOMOWE

 

1. Uczniowie mają prawo do:

·          uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,

·          ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe,

·          do oceny pracy domowej przez nauczyciela,

·          do brania pod uwagę przez nauczyciela, czy jest fizycznie w stanie odrobić zadania, np. w kontekście planu lekcyjnego – z dnia na dzień,

·          weekendów bez pracy domowej, tzn. nie zadaje się zadań domowych w piątek na poniedziałek, chyba, że piątek jest jedynym dniem nauki danego przedmiotu.

2. Uczniowie mają obowiązek:

·          starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,

·          kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.

 

H.    ZESZYT PRZEDMIOTOWY

 

1. Uczniowie mają prawo do:

·          ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.

2. Uczniowie mają obowiązek:

·          starannie prowadzić zeszyty zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

 

I.        PODRĘCZNIK PRZEDMIOTOWY

 

1. Uczniowie mają prawo do:

·          wybrania dla niego zrozumiałego, dobrze wydanego i trwałego podręcznika przedmiotowego.

2. Uczniowie mają obowiązek:

·          posiadać potrzebne podręczniki,

·          dbać o podręczniki (nie niszczyć, rysować, drzeć, itp.).

 

J.       OCENIANIE

 

Zasady ustalenia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania określa „Ocenianie Wewnątrzszkolne”.

 

 

III. FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE

 

 

A. PROCEDURY LEKCYJNE

 

1.      Zachowanie w czasie lekcji:

·          uczeń nie je, nie żuje gumy,

·          nie trzyma na ławce butelek, ciastek itp. rzeczy, nie będących pomocami do danej lekcji – jedyna dopuszczalna to maskotka na szczęście,

·          jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, a siadają na polecenie nauczyciela,

·          szczegółowe zasady zachowania w sali gimnastycznej określa odrębny regulamin wywieszony przed salą.

 

2.      Zakończenie lekcji:

·          lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,

·          klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek – odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

 

 

 

3.      Zastępstwa:

·          w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z zajęć, które są w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.

4.      Uczestnictwo w imprezach szkolnych i pozaszkolnych:

·          uczniowie są usprawiedliwieni z nieposiadania notatki oraz braku przygotowania do lekcji bezpośrednio dzień po zaistniałym wyjściu ze szkoły (typu konkursy, olimpiady, zawody sportowe, itp.)

·          udział uczniów w imprezach szkolnych lub pozaszkolnych nie zwalnia ich z obowiązku uzupełnienia treści edukacyjnych przerobionych na lekcji oraz zadania domowego w późniejszym terminie,

·          w przypadku gdy, ponad 50% uczniów danej klasy jest nieobecnych, nauczyciel jest zobowiązany nie wprowadzać nowych treści programowych.

 

B. PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE

 

1.      Nieobecności

 

·          usprawiedliwienia nieobecności uczeń dokonuje do 3 dni po ustaniu nieobecności – w przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione,

·          usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu,

·          usprawiedliwienia powinny być napisane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez lekarza (wychowawca gromadzi usprawiedliwienia w teczce wychowawcy klasowego),

·          ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców,

·          zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wy musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu „do domu” (rodzic bierze odpowiedzialność za powrót ucznia do domu), w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali,

·          o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice,

·          uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w czasie ich trwania w czytelni lub świetlicy.

 

2.      Wygląd zewnętrzny ucznia:

 

·          uczniowie przychodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie, mają obowiązek noszenia mundurka,

·          w czasie trwania roku szkolnego, uczniowie mają całkowity zakaz farbowania włosów oraz noszenia niestosownego uczesania,

·          w dni uroczyste obowiązuje strój galowy: biała bluzka lub koszula, granatowa bądź czarna spódnice lub spodnie,

·          przy wejściu na salę gimnastyczną uczniowie zawsze zmieniają obuwie na obuwie zastępcze,

·          na terenie szkoły nie należy nosić nakryć głowy i szalików świadczących o sympatiach sportowych.

 

 

3.      Kultura osobista:

 

·         uczeń nie używa wulgaryzmów,

·         uczeń nie bije się z kolegami,

·         w czasie rozmowy z pracownikami szkoły nie trzyma rąk w kieszeni,

·         nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych zabawek i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu,

·         w stołówce uczeń spożywa posiłek kulturalnie i nie hałasuje,

·         uczeń dba o mienie szkolne,

·         za szkody spowodowane przez ucznia odpowiadają rodzice.

 

C. INNE USTALENIA

 

1.  W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

W przypadku złamania tego zakazu telefon zostaje odebrany i przekazany do sekretariatu, skąd mogą go odebrać tylko rodzice danego ucznia.

5.      W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia.

6.      Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły.

7.      Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.

8.      Nauczyciel ma obowiązek zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku jakiemu uległ uczeń w szkole. Rodzic ma obowiązek przybyć na wezwanie szkoły po chorego ucznia.

9.      Rodzice mają obowiązek przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka.

10. Uczniowie w czasie przerw wspomagają nauczycieli pełniąc dyżury uczniowskie według ustalonego harmonogramu i zgodnie z regulaminem dyżurów.

11. Pracownicy szkoły mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się na terenie budynku szkoły.

 

 

IV. KARY I NAGRODY

 

 

1. Uczeń może otrzymać wyróżnienie lub nagrodę za:

·          rzetelną naukę,

·          pracę społeczną,

·          wzorowe wypełnianie funkcji w organach klasy lub szkoły,

·          osiągnięcie wyróżniającego wyniku w konkursach przedmiotowych i innych oraz zawodach sportowych,

·          100% frekwencję,

·          reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

·          aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych bądź współorganizowanie (lub uczestniczenie) w konkursach klasowych, szkolnych itp.,

·          inne szczególne osiągnięcia uczniów oraz angażowanie się w działalność       klasy i szkoły.

 

 

 

2. Uczeń może otrzymać wyróżnienie lub nagrodę w formie:

 

-         pochwały dyrektora szkoły lub nauczyciela na forum klasy lub szkoły,

-         dyplomu uznania,

-         listu pochwalnego do rodziców,

-         nagrody rzeczowej,

-         odnotowania na świadectwie szkolnym,

-         prezentacji wyników – osiągniętych sukcesów indywidualnych i zespołowych, na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej,

-         wpisu do kroniki szkolnej,

 

 

3. Uczeń może być ukarany za:

- nieprzestrzeganie  Regulaminu Szkoły i Statutu Szkoły,

- stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego oraz innych,

- umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych,

- palenie papierosów, zażywanie środków narkotycznych lub innych środków odurzających oraz picie alkoholu,

- wymuszenia, pobicie, zastraszanie, poniżanie i zachęcanie do bójek;

- demoralizowanie innych uczniów (zły przykład, namawianie do negatywnych zachowań),

- dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności,

- lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły,

- uniemożliwienie  nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudnianie zdobywania wiedzy pozostałym uczniom.

 

 

4.      Uczeń może być ukarany w formie:

·          upomnienia wychowawcy klasowego,

·          rozmowy dyscyplinującej ucznia przeprowadzonej przez wychowawcę, pedagoga szkolnego,

·          rozmowy dyscyplinującej ucznia przeprowadzonej przez wychowawcę w obecności ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych), pedagoga szkolnego,

·          prac porządkowych na terenie szkoły,

·          upomnienia lub nagany dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,

·          upomnienia lub nagany dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej z jednoczesnym powiadomieniem rodziców w formie pisemnej lub ustnej,

·          wezwania rodziców na rozmowę z dyrektorem,

·           wyłączenia z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi,

·          pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

·          obniżenie oceny z zachowania o jeden stopień za każde drastyczne zachowanie,

·           dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy na wniosek wychowawcy po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną

·          dyscyplinarnego przeniesienie ucznia spoza rejonu do szkoły rejonowej na wniosek dyrektora szkoły.

 

5.      O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultuje się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

6.      Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od nałożonej kary  w formie pisemnej z uzasadnieniem do dyrektora szkoły, jeżeli otrzyma poparcie samorządu uczniowskiego lub nauczycieli w terminie do 7 dni.

 

 

 
Google
 
Web www.sp4swietochlowice.com

 

 
                                
                                                       Copyright © 2013 www.sp4swietochlowice.com. All rights reserved